Ligjet sipas emrit

2004/18Shpalo (PDF)

Ligji për tregtinë e brendshme

Me këtë ligj rregullohen kushtet për ushtrimin e veprimtarisë së tregtisë në tregun e brendshëm, tregtia me shumicë, tregtia me pakicë, ankandi, ndërmjetësimi në tregti, praktikat kufizuese dhe masat mbrojtëse për ushtrimin e veprimtarisë tregtare, konkurencën e pandershme, masat mbikëqyrëse, masat administrative dispozitat ndëshkuese dhe dispozitat përfundimtare.

U miratua nga Kuvendi:
16.06.2004
U shpall nga PSSP:
20.10.2004