Ligjet sipas emrit

2004/37Shpalo (PDF)

Ligji për Inspeksionin e Arsimit në Kosovë

Me këtë ligj përcaktohen të drejtat, detyrat, autorizimet, përgjegjësitë dhe mënyra e punës së Inspeksionit të Arsimit.

U miratua nga Kuvendi:
08.09.2004
U shpall nga PSSP:
17.12.2004