Ligjet sipas emrit

2004/49Shpalo (PDF)

Ligji për patentim

Në bazë të këtij Ligji, shpikje do të thotë ide e një shpikësi që mundëson zgjidhjen e një problemi specifik në një fushë të teknologjisë. Shpikje mund të jetë një produkt ose proces ose mund të ketë të bëjë me një produkt dhe një proces.

U miratua nga Kuvendi:
27.09.2004
U shpall nga PSSP:
21.12.2004