Ligjet sipas emrit

2004/50Shpalo (PDF)

Ligji për veprimtarinë private në shëndetësi

“Institucioni privat i kujdesit shëndetësor”: çdo vend, objekt në pronësi private, që përmbush kushtet dhe standardet për ofrimin e shërbimeve të kujdesit shëndetësor, të përcaktuara me këtë Ligj, dhe me akte të tjera nënligjore që rregullojnë këtë fushë.

U miratua nga Kuvendi:
27.09.2004
U shpall nga PSSP:
13.01.2005