Ligjet sipas emrit

2004/16Shpalo (PDF)

Ligji per veprimtaritë hoteliere dhe turistike

Me këtë ligj rregullohet mënyra dhe kushtet për ushtrimin e veprimtarisë turistike dhe hoteliere si dhe mbikëqyrja dhe inspektimi i turizmit.

U miratua nga Kuvendi:
27.05.2004
U shpall nga PSSP:
03.02.2005