Ligjet sipas emrit

2004/42Shpalo (PDF)

Ligji për veprimtarinë kërkimore shkencore

Me këtë ligj rregullohen: themelimi, veprimtaria, organizimi, qeverisja dhe suprimimi i personave juridikë publikë dhe private në fushën kërkimore-shkencore; të drejtat dhe detyrimet e punëtorëve shkencorë dhe të hulumtuesve në këtë veprimtari; pozita e Këshillit Kombëtar Shkencor; miratimi dhe zbatimi i Programit Kombëtar Kërkimo-Shkencor; bazat e financimit të veprimtarisë kërkimore-shkencore; si dhe çështje të tjera lidhur me veprimtarinë kërkimore-shkencore në Kosovë.

U miratua nga Kuvendi:
27.09.2004
U shpall nga PSSP:
23.02.2005