Ligjet sipas emrit

2005/02-L-13Shpalo (PDF)

Ligji për aprovimin e buxhetit vjetor të konsoliduar të Kosovës dhe përvetësimet për periudhën prej 1 janarit deri më 31 dhjetor 2005

Për qëllimet të këtij ligji, janë të përfshirë përkufizimet e Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësive, të shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut nr.2003/17

U miratua nga Kuvendi:
23.02.2005
U shpall nga PSSP:
01.03.2005