Ligjet sipas emrit

2004/5Shpalo (PDF)

Ligji për tregti me naftë dhe derivate të naftës

Vërejtje: Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr.2005/22 të datës 07.05.2005.

U miratua nga Kuvendi:
22.04.2005
U shpall nga PSSP:
07.05.2005