Ligjet sipas emrit

2004/1Shpalo (PDF)

Ligji për transportin rrugor

Vërejtje: Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2005/23 të datës 09.05.2005

U miratua nga Kuvendi:
24.03.2005
U shpall nga PSSP:
09.05.2005