Ligjet sipas emrit

2005/02-L-10Shpalo (PDF)

Ligji për përkujdesjen ndaj kafshëve

Vërejtje:Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2005/24 të datës 09.05.2005.

U miratua nga Kuvendi:
23.03.2005
U shpall nga PSSP:
09.05.2005