Ligjet sipas emrit

2005/02-L14Shpalo (PDF)

Ligji për produktet e ndërtimit

Vërejtje:Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2005/28 të datës 17.05.2005.

U miratua nga Kuvendi:
23.03.2005
U shpall nga PSSP:
17.05.2005