Ligjet sipas emrit

2005/02-L1Shpalo (PDF)

Ligji për Inspeksionin e tregut

Vërejtje:Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2005/29 të datës 31.05.2005.

U miratua nga Kuvendi:
23.03.2005
U shpall nga PSSP:
31.05.2005