Ligjet sipas emrit

2005/02-L-12Shpalo (PDF)

Ligji për teatrin

Vërejtje:Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2005/31 të datës 08.06.2005.

U miratua nga Kuvendi:
23.03.2005
U shpall nga PSSP:
08.06.2005