Ligjet sipas emrit

2003/6Shpalo (PDF)

Ligji për Bibliotekat

Ka për qëllim vendosjen e një sistemi modern  të bibliotekarisë i cili do t’u mundësojë shfrytëzuesve qasje të lirë, dhe të avancuar në fitimin e njohurive dhe informacioneve të reja.

U miratua nga Kuvendi:
04.04.2003
U shpall nga PSSP:
23.06.2003