Ligjet sipas emrit

2006/02-L-51Shpalo (PDF)

Ligji për veprimtarinë botuese dhe librin

Vërejtje: Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2006/16 të datës 21.04.2006.

U miratua nga Kuvendi:
16.03.2006
U shpall nga PSSP:
21.04.2006