Ligjet sipas emrit

2006/02-L-25Shpalo (PDF)

Ligji për themelimin e Institutit Gjyqësor të Kosovës

Vërejtje: Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2006/23 të datës 24.04.2006.

U miratua nga Kuvendi:
23.02.2006
U shpall nga PSSP:
24.04.2006