Ligjet sipas emrit

2003/14Shpalo (PDF)

Ligji për planifikim hapësinor

Ka për qëllim promovimin e zhvillimit dhe planifikimit racional hapesinor, arritjes se drejtpeshimit ne mes te zhvillimit dhe ruajtjes se siperfaqeve te hapura dhe mbrojtjes se mjedisit, dhe sjelljes se regjimit te planifikimit hapesinor te kosoves ne perputhje me standardet evropiane dhe nderkombetare

U miratua nga Kuvendi:
03.07.2003
U shpall nga PSSP:
10.09.2003