Ligjet sipas emrit

2006/02-L40Shpalo (PDF)

Ligji për provimin e Jurisprudencës

Vërejtje: Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2006/30 të datës 02.05.2006.

U miratua nga Kuvendi:
20.01.2006
U shpall nga PSSP:
02.05.2006