Ligjet sipas emrit

2005/02-L33Shpalo (PDF)

Ligji për Investimet e huaja

Vërejtje: Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2006/28 të datës 28.04.2006.

U miratua nga Kuvendi:
21.11.2005
U shpall nga PSSP:
28.04.2006