Ligjet sipas emrit

2005/02-L28Shpalo (PDF)

Ligji për procedurën administrative

Vërejtje: Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2006/33 të datës 13.05.2006.

U miratua nga Kuvendi:
22.07.2005
U shpall nga PSSP:
13.05.2006