Ligjet sipas emrit

2005/02-L-26Shpalo (PDF)

Ligji për tokat bujqësore

Vërejtje: Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2006/37 të datës 23.06.2006.

U miratua nga Kuvendi:
24.06.2005
U shpall nga PSSP:
23.06.2006