Ligjet sipas emrit

2006/02-L62Shpalo (PDF)

Ligji për Inspektoratin e produkteve të ndërtimit

Vërejtje: Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2006/39 të datës 11.08.2006.

U miratua nga Kuvendi:
06.04.2006
U shpall nga PSSP:
11.08.2006