Ligjet sipas emrit

2006/02-L59Shpalo (PDF)

Ligji për Filarmoninë, Operën dhe Baletin

Vërejtje: Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2006/42 të datës 12.08.2006.

U miratua nga Kuvendi:
01.06.2006
U shpall nga PSSP:
12.08.2006