Ligjet sipas emrit

2002/6Shpalo (PDF)

Ligji mbi aktivitetet e tregëtisë me jashtë

Qëllimi i këtij ligji është të sigurojë që, rregullat të cilat i rregullojnë aktivitetet e tregëtisë ndërmjet Kosovës dhe rajoneve jashtë Kosovës, të jenë në përputhshmëri me standardet e Organizatës Botërore të Tregëtisë dhe Bashkimit Evropian. 

U miratua nga Kuvendi:
08.05.2003
U shpall nga PSSP:
12.05.2003