Ligjet sipas emrit

2006/02-L67Shpalo (PDF)

Ligji për botimin e teksteve shkollore,mjeteve mësimore,lektyrës shkollore dhe dokumentacionit pedagogjik

Vërejtje: Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2006/45 të datës 18.08.2006.

U miratua nga Kuvendi:
29.06.2006
U shpall nga PSSP:
18.08.2006