Ligjet sipas emrit

2006/02-L-37Shpalo (PDF)

Ligji për përdorimin e gjuhëve

Vërejtje: Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2006/51 të datës 20.10.2006.

U miratua nga Kuvendi:
27.07.2006
U shpall nga PSSP:
20.10.2006