Ligjet sipas emrit

2006/02-L85Shpalo (PDF)

Ligji për peshkatari dhe akuakulturë

Vërejtje: Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2006/58 të datës 20.12.2006.

U miratua nga Kuvendi:
10.10.2006
U shpall nga PSSP:
20.12.2006