Ligjet sipas emrit

2006/02-L79Shpalo (PDF)

Ligji për veprimtarinë Hidrometeorologjike

Vërejtje: Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2007/2 të datës 09.01.2007.

U miratua nga Kuvendi:
15.06.2006
U shpall nga PSSP:
09.01.2007