Ligjet sipas emrit

2006/02-L68Shpalo (PDF)

Ligji për mbrojtjen nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera

Vërejtje: Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2007/4 të datës 15.01.2007.

U miratua nga Kuvendi:
01.06.2006
U shpall nga PSSP:
15.01.2007