Ligjet sipas emrit

2006/02-L-103Shpalo (PDF)

Ligji për pajisjet nën presion

Vërejtje: Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2007/5 të datës 31.01.2007.

U miratua nga Kuvendi:
18.12.2006
U shpall nga PSSP:
31.01.2007