Ligjet sipas emrit

2006/02-L-100Shpalo (PDF)

Ligji për plotësim e ndryshim të Ligjit nr.2004/49 për Patentim

Vërejtje: Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2007/10 të datës 06.02.2007.

U miratua nga Kuvendi:
18.12.2006
U shpall nga PSSP:
06.02.2007