Ligjet sipas emrit

2007/20Shpalo (PDF)

Rregullorja e UNMIK për ndryshimin e Ligjit nr. 2003/17 për prokurimin publik

Vërejtje: Ligji për ndyshimin e plotësimin e Ligjit nr. 2003/17 për prokurimin publik, shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut nr. 2007/20, datë 06.06.2007.

U miratua nga Kuvendi:
15.01.2004
U shpall nga PSSP:
06.06.2007