Ligjet sipas emrit

2007/02-L99Shpalo (PDF)

Ligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr.2003/17 për prokurimin publik

Vërejtje: Ligji për ndyshimin e plotësimin e Ligjit nr. 2003/17 për prokurimin publik, shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut nr. 2007/20, datë 06.06.2007.

U miratua nga Kuvendi:
08.02.2007
U shpall nga PSSP:
06.06.2007