Ligjet sipas emrit

2007/02-L101Shpalo (PDF)

Ligji për transfuzionin e gjakut, kontrollin e gjakut dhe produkteve të tij

Ligji është miratuar në Kuvendin e Kosovës me 13 prill 2007, kurse është shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut nr. 2008/7, datë 8 shkurt 2008.

U miratua nga Kuvendi:
13.04.2007
U shpall nga PSSP:
08.02.2008