Ligjet sipas emrit

2007/02-L-122Shpalo (PDF)

Ligji për bujqësi organike

Ligji është miratuar në Kuvendin e Kosovës me 17 shtator 2007, kurse është shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut nr. 2008/2, datë 8 janar 2008.

U miratua nga Kuvendi:
17.09.2007
U shpall nga PSSP:
08.01.2008