Ligjet sipas emrit

2007/02-L121Shpalo (PDF)

Ligji për vendbanimin dhe vendqëndrimin

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvendin e Kosovës me 27 shtator 2007, kurse është shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut nr. 2008/14, datë 17 mars 2008.

U miratua nga Kuvendi:
27.09.2007
U shpall nga PSSP:
17.03.2008