Ligjet sipas emrit

2008/03-L-079Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin e Rregullores së UNMIK nr. 2006/50 për zgjidhjen e kërkesave lidhur me pronën e paluajtshme private, duke përfshirë pronën bujqësore dhe atë komerciale

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 13. 06. 2008, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-031-2008, datë 15.06.2008.

U miratua nga Kuvendi:
13.06.2008
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
15.06.2008