Ligjet sipas emrit

2008/03-L-085Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin e Rregullores së UNMIK-ut 2003/16 për telekomunikacion

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 13. 06. 2008, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-037-2008, datë 15.06.2008.

U miratua nga Kuvendi:
13.06.2008
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
15.06.2008