Ligjet sipas emrit

2008/03-L-008Shpalo (PDF)

Ligji për procedurën përmbarimore

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend më 02. 06. 2008, shpallur më Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-042-2008, datë 24.06.2008.

U miratua nga Kuvendi:
02.06.2008
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
26.06.2008