Ligjet sipas emrit

2007/02-L-133Shpalo (PDF)

Ligji për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend më 02. 11. 2007, shpallur më Rregulloren e UNMIK-ut nr. 2008/32, datë 14.06.2008.

U miratua nga Kuvendi:
02.11.2007
U shpall nga PSSP:
14.06.2008