Ligjet sipas emrit

2008/03-L-017Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit pёr Inspektoratin e punёs nr.2002/9

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend më 29. 04. 2008, shpallur më Rregulloren e UNMIK-ut nr. 2008/34, datë 14.06.2008.

U miratua nga Kuvendi:
29.04.2008
U shpall nga PSSP:
14.06.2008