Ligjet sipas emrit

2008/03-L-106Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin e Ligjit nr. 2003/14 për planifikim hapësinor

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 10.11. 2008, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-055-2008, datë 17.11.2008.

U miratua nga Kuvendi:
10.11.2008
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
17.11.2008