Ligjet sipas emrit

2008/03-L-113Shpalo (PDF)

Ligji per tatimin në të ardhura të korporatave

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 18.12. 2008, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-078-2008, datë 30.12.2008.

U miratua nga Kuvendi:
18.12.2008
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
30.12.2008