Ligjet sipas emrit

2008/03-L-027Shpalo (PDF)

Ligji për taksën e akomodimit nё objekte hoteliere e turistike

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 18.12. 2008, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-083-2008, datë 07.01.2009.

U miratua nga Kuvendi:
18.12.2008
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
07.01.2009