Ligjet sipas emrit

2009/03-L-024Shpalo (PDF)

Ligji për vlerësimin e ndikimit në mjedis

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 26.02. 2009, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-006-2009, datë 19.03.2009.

U miratua nga Kuvendi:
26.02.2009
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
19.03.2009