Ligjet sipas emrit

2009/03-L-118Shpalo (PDF)

Ligji për tubimet publike

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 04.12. 2008, kurse është shpallur më Vendim të Kuvendit të Republikës së Kosovës, nr. 03-V-101, datë 26 mars 2009.

U miratua nga Kuvendi:
04.12.2008
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
26.03.2009