Ligjet sipas emrit

2009/03-L-132Shpalo (PDF)

Ligji për Protokollin e Shtetit të Republikës së Kosovës

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 16.04. 2009, kurse është Shpallur, në pajtim më nenin 80.5 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 18.05. 2009.

U miratua nga Kuvendi:
16.04.2009
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
18.05.2009