Ligjet sipas emrit

2009/03-L-119Shpalo (PDF)

Ligji për produktet biocide

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 27. 05. 2009, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-014-2009, datë 19.06.2009.

U miratua nga Kuvendi:
27.05.2009
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
19.06.2009