Ligjet sipas emrit

2009/03-L-098Shpalo (PDF)

Ligji për bujqësinë dhe zhvillimin rural

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 11. 06. 2009, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-015-2009, datë 01.07.2009.

U miratua nga Kuvendi:
11.06.2009
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
01.07.2009