Ligjet sipas emrit

2009/03-L-154Shpalo (PDF)

Ligji për pronësinë dhe të drejtat tjera sendore

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 25. 06. 2009, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-016-2009, datë 15.07.2009.

U miratua nga Kuvendi:
25.06.2009
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
15.07.2009